ALGEMENE VOORWAARDEN (AV)

JUKKI https://jukki.be/ 

Identiteit van de ondernemer:

Jukki Poland Sp. z oo
Gospodarcza 23C
20-211 Lublin, Polen
BTW-identificatienummer : PL9462701865 

winkel@jukki.be 

 • Toepassing van de Algemene Voorwaarden (AV)
 1. De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn enkel van toepassing op de bestellingen via de Online-Shop van JUKKI. Het contract met de online winkel  https://jukki.be/    is een overeenkomst op afstand.
 2. De verwerking van de verrichtingen en de levering wordt uitsluitend uitgevoerd overeenkomstig deze AV, die de basis vormen voor het geheel van contracten gesloten op basis van de huidige aanbiedingen op https://jukki.be/ .
 3. De bevestiging van de bestelling door de Klant houdt volledige, onbeperkte en onvoorwaardelijke acceptatie in van deze Algemene Verkoopvoorwaarden(AV) door de Klant, met uitsluiting van elk ander document.
 4. Indien er sprake is van „consumenten“ in deze AV, betreft het natuurlijke personen die een rechtshandeling stellen om redenen die met name vreemd zijn aan hun professionele of zelfstandige activiteiten. De „ondernemers“ daarentegen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, of bedrijven met rechtspersoonlijkheid, die bestellingen plaatsen voor de behoefte van hun commerciële, zelfstandige of vrij beroep activiteit. Zowel de consumenten als de bedrijven worden beschouwd als “klant” in de zin van onderhavige AV.
 5. JUKKI behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst alvorens de herziene voorwaarden op deze website zijn gepubliceerd.

 • Producten/Aanbod 
 1. De Producten die te koop worden aangeboden zijn de Producten die beschikbaar zijn op het moment van bevestiging en betaling van de bestelling door de Klant. 
 2. JUKKI behoudt zich het recht voor haar aanbod op elk moment te wijzigen door het toevoegen, wijzigen of verwijderen van Producten.
 3. Afbeeldingen zijn louter illustratief en decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of het artikel.
 4. Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden gewijzigd door JUKKI. 
 5. JUKKI behoudt zich het recht voor om bestellingen, zonder enige motivering, te weigeren in geval van (niet-limitatief) rechtsmisbruik, commercieel gebruik, wederverkoop, abnormale hoeveelheden, uitputting van de voorraad, ongeldig aanbod of bij overmacht.

 • De overeenkomst
 1. De presentatie van de producten op onze online boetiek vormt geen juridisch bindend aanbod maar een vrijblijvende online catalogus. Door op de ” Koop ” knop te klikken, brengt u een bindend bod tot aankoop uit voor de artikelen in de winkelmand.
 2. De bevestiging van de technische ontvangst van uw bestelling vindt plaats via e-mail naar het door u opgegeven adres, onmiddellijk na ontvangst van de bestelling. Deze ontvangstbevestiging vormt nog geen aanvaarding van uw bestelling.
 3. Een juridisch bindende overeenkomst houdende de aankoop van de door u bestelde artikelen ontstaat bij aanvaarding van de bestelling.
 4. De Klant stemt ermee in dat de bevestiging van de bestelling beschouwd wordt als bewijs van het ontstaan van de contractuele relatie met JUKKI.
 5. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
 6. Overeenkomsten met betrekking tot artikelen, te koop aangeboden op jukki.be, worden uitsluitend gesloten in het Frans en in het Nederlands.
 7. De uitvoeringstijd voor de bestelling kan voor elk product anders zijn en is afhankelijk van het aantal bestelde producten en wordt duidelijk weergegeven op onze website tijdens de bestelprocedure (onder andere direct onder de knop om je bestelling definitief te bevestigen).
 8. De vermelde uitvoeringstijd houdt er rekening mee dat er bij ontvangst in contanten wordt betaald voor de bestelling of dat de betaling bij vooruitbetaling onmiddellijk wordt verricht. Indien de Klant met vertraging betaalt, kan de uitvoeringstijd veranderen.
 9. De uitvoeringstijd van de bestelling wordt begrepen als het moment waarop de zending door ons wordt verstuurd, en niet het moment waarop de zending wordt afgeleverd.
 10. Er is geen minimumbedrag voor een bestelling vastgelegd.
 11. Als een zending met betaling bij ontvangst niet wordt aangenomen zonder opgave van redenen, dan behouden we ons het recht voor om bestellingen voor deze Klant enkel nog uit te voeren met vooruitbetaling.
 12. Je kan de bestelling wijzigen of annuleren tot op het moment dat de zending met de bestelde producten vertrekt. Hiervoor kun je contact opnemen met de klantendienst via e-mail, telefoon of het contactformulier op de website.

 • Betaling
 1. De Prijzen van de producten worden weergegeven in euro.
 2. De geldende prijzen zijn de prijzen op het moment van de bestelling. De vermelde prijzen omvatten het bedrag van de bestelling, de B.T.W, evenals de bijkomende kosten.
 3. De betaling wordt uitsluitend in euro en voor het totaal bedrag van de bestelling uitgevoerd per creditcard(Stripe), iDeal, PayPal. 
 4. In het geval van een aankoop per creditcard volgt eerst een (pre-geautoriseerde) reservering van het bedrag bij voltooiing van de bestelling. De belasting van uw creditcardrekening wordt direct na voltooiing van de opdracht uitgevoerd. 
 5. JUKKI behoudt zich het recht voor haar facturen enkel elektronisch te versturen (thans per e-mail).
 6. De eigendom van de koopwaar wordt voorbehouden aan JUKKI tot integrale betaling van de verkoopprijs. 

 • Levering en uitvoering
 1. We proberen uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren normaal binnen de week. Uiterlijk zal de bestelling binnen 30 dagen geleverd worden.
 2. De uitvoeringstijd voor de bestelling kan voor elk product anders zijn en is afhankelijk van het aantal bestelde producten en wordt duidelijk weergegeven op onze website tijdens de bestelprocedure (onder andere direct onder de knop om je bestelling definitief te bevestigen).
 3. De uitvoeringstijd van de bestelling wordt begrepen als het moment waarop de zending door ons wordt verstuurd, en niet het moment waarop de zending wordt afgeleverd.
 4. Er is geen minimumbedrag voor een bestelling vastgelegd.
 5. Je kan de bestelling wijzigen of annuleren tot op het moment dat de zending met de bestelde producten vertrekt. Hiervoor kun je contact opnemen met de klantendienst via e-mail, telefoon of het contactformulier op de website.
 6. Als een artikel niet meer voorradig is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht en wordt de bestelling geannuleerd.
 7. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kann worden uitgevoerd, ontvangt de consument of bedrijf hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument of bedrijf heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten op te zeggen.
 8. Voor de consumenten gaat het risico van toevallig verlies of toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de koper bij aflevering van de goederen aan de consument of aan een door deze laatste aangewezen geadresseerde.
 9. De prijslijst met verzendingskosten is te vinden op de pagina https://jukki.be/  Verzendingskosten en -voorwaarden. 

 • Wettelijk herroepingsrecht voor de consument
 1. In het kader van de verkoop op afstand beschikt de Klant over een termijn van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van het pakket om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, zonder opgaaf van redenen.
 2. De herroepingstermijn telt 30 dagen vanaf de dag waarop u of een derde, andere dan de vervoerder, aangewezen door de consument, materieel bezit neemt van de goederen. 
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. e-mail winkel@jukki.be ) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het modelformulier voor herroeping vindt ze hier.
 4. Hierbij wens(en) ik/wij (*) de aankoop van de volgende goederen ongedaan te maken (*):

– Besteld op (*) / Ontvangen op (*) _____

– Naam van de klant(en) _____

– Adres van de klant(en) _____

– Datum _____

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 1. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 2. U dient ons de goederen onverwijld of uiterlijk binnen de 14 dagen vanaf de dag waarop u ons informeerde over de verklaring van herroeping terug te zenden.

Stuur je pakket naar dit adres:

GoGlobal24 JUKKI Poland
Afrikastraat 23,
6014CG Ittervoort,
Nederland

 1. Om uw retourzending te voltooien, hebben we een ontvangstbewijs of aankoopbewijs nodig (bijv. uw bevestigde bestelnummer).
 2. De termijn werd nageleefd wanneer u de goederen terugzendt voor verstrijken van de termijn van 14 dagen.
 3. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Voor de terugbetaling gebruiken we de dezelfde wijze van betaling als voor de eerste transactie, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. In geen geval factureren wij bijkomende kosten voor deze terugbetaling. We kunnen dit weigeren tot ontvangst van de goederen of tot ontvangst van verzendbewijs ervan, afhankelijk van welke van de twee data eerder is.
 5. U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering is te herleiden op een ter controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk hanteren ervan. 
 6. We kunnen geen artikel accepteren dat niet in de originele staat is (tenzij overeengekomen), beschadigd is of onderdelen mist om redenen die niet te wijten zijn aan onze fout, of elk artikel dat meer dan 30 dagen na levering wordt geretourneerd.
 7. Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument  en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 2. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
 3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
 4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
 5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 8. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling.
 9. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
 10. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
 11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 12. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

Retouradres:

GoGlobal24 JUKKI Poland
Afrikastraat 23,
6014CG Ittervoort,
Nederland

 • Garantie
 1. Voor materiele en/ of rechtsgebreken is JUKKI verantwoordelijk krachtens de toepasselijke wettelijke bepalingen. 
 2. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. e-mail: winkel@jukki.be.
 4. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 
 5. In overeenstemming met artikel 14 paragraaf 1-2 verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr 524/2013 van 21 mei 2013, zijn we vastbesloten om informatie te plaatsen over het ODR-platform.
 6. Platform ODR (Online Dispute Resolution) werd opgericht om onafhankelijke, niet-gerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers via het internet te vergemakkelijken. Deze geschillen hebben betrekking op contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkopen of servicecontracten tussen consumenten uit de Europese Unie en ondernemers en hun bedrijven dat binnen Europese Unie zijn gevestigd.
 7. Consumenten die willen profiteren van de mogelijkheid van een minnelijke regeling van geschillen met betrekking tot online winkelen, kunnen hun klacht indienen bijvoorbeeld via Internet platform ODR van de EU: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.\
 8. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.

 • DSA
 1. Het is de Klant verboden om illegale inhoud aan te bieden. Het aanspreekpunt van de verkoper voor directe communicatie in het kader van Verordening 2022/2065 betreffende de interne markt voor digitale diensten en wijzigingen van Richtlijn 2000/31/EG (wet inzake digitale diensten, eng. DSA) is: e-mail winkel@jukki.be . Communicatie kan in het Nederlands of Engels.
 2. We hebben een meldings- en klachtenprocedure opgezet voor de beoordeling van mogelijk illegale inhoud. Als u het niet eens bent met onze beslissing, heeft u verschillende rechtsmiddelen tot uw beschikking.

 • Overmacht (Force majeure). 
 1. Indien er sprake is van een geval van overmacht worden de verplichtingen van JUKKI hierdoor opgeschort. Deze niet-uitvoering van het contract houdt geen aansprakelijkheid in van JUKKI. Als het geval van overmacht langer duurt dan een (1) maand, kan JUKKI de bestelling niet uitvoeren en vindt in voorkomende gevallen terugbetaling aan de Klant plaats voor de betreffende bestelling.

 • Privacyverklaring 
 1. De verwerking en bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan een Privacyverklaring Deze maakt deel uit van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Gelieve de Privacyverklaring aandachtig te lezen .

 • Overige bepalingen 
 1. Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard door een rechtbank, zal deze ongeldigheid niet leiden tot de nietigheid van de andere clausules, die nog steeds geldig blijven.
 2. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht.
 3. Het internationale verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) en elk ander akkoord tussen Staten is niet van toepassing. Deze keuze van toepasselijk recht betekent voor de klant dat de bescherming die hem wordt geboden door de dwingende bepalingen in de lidstaat van de klant (EU of Zwitserland), hem niet kunnen worden ingetrokken. 

27.03.2024