Verzending & Retourneren

Jukki Producten Verzending

 1. Verzending naar België:
  • Bestellingen boven 60 € – GRATIS, 2-4 werkdagen levering!
  • Bestellingen onder 60 € + 1.99 €, levering 2-4 werkdagen.
  • Bestellingen onder 10 € + 4.99 €, levering 2-4 werkdagen.

Houd er rekening mee dat het mogelijk is om een 0% btw-factuur te ontvangen als je een actieve btw-betaler bent. Schrijf voordat je je bestelling plaatst een bericht naar onze klantenservice.

Retouren en Klachten

Ons doel is om uw volledige tevredenheid te garanderen, als er iets mis is gegaan, of als u denkt dat we ergens kunnen verbeteren, schrijf dan voordat u uw bestelling terugstuurt naar winkel@jukki.be

Als u besluit het product naar ons terug te sturen:

 1. We bieden een retourbeleid van 30 dagen. Als er 30 dagen zijn verstreken sinds je aankoop, kunnen we je helaas geen terugbetaling of omruiling aanbieden.
 2. Om uw retourzending te voltooien, hebben we een ontvangstbewijs of aankoopbewijs nodig (bijv. uw bevestigde bestelnummer).
 3. We kunnen geen artikel accepteren dat niet in de originele staat is (tenzij overeengekomen), beschadigd is of onderdelen mist om redenen die niet te wijten zijn aan onze fout, of elk artikel dat meer dan 30 dagen na levering wordt geretourneerd.
 4. Download hier het retourformulier.
 5. Stuur je pakket naar dit adres:

Global24 “JUKKI”
Afrikastraat 23,
6014CG Ittervoort
Nederland

Retourneren/ Klachtenregeling

Herroepingsrecht

 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 30 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn is veertien dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, , moet u ons (……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het modelformulier voor herroeping vindt ze hier.
  Hierbij wens(en) ik/wij (*) de aankoop van de volgende goederen ongedaan te maken (*):

  • – Besteld op (*) / Ontvangen op (*) _____
   – Naam van de klant(en) _____
   – Adres van de klant(en) _____
   – Datum _____
   (*) Doorhalen wat niet van toepassing isOm de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 3. Gevolgen van de herroeping :
  1. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
  2. U dient de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons in kennis hebt gesteld van de herroeping van deze overeenkomst, aan ons GoGlobal24 JUKKI Poland Afrikastraat 23, 6014CG Ittervoort, Nederland, terug te sturen of te overhandigen. De termijn wordt in acht genomen, indien u de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt. In dit geval bent u verplicht om de kosten van retourzending op uw rekening te nemen.
  3. U hoeft alleen te betalen voor de waardevermindering van de goederen, indien deze waardevermindering is te herleiden op een ter controle van de aard, de eigenschappen en de werking van de goederen niet noodzakelijk hanteren ervan.
 4. Uitsluiting of voortijdige beëindiging van het herroepingsrecht
  1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
   1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument  en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
   2. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
   3. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
   4. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben.
   5. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
   6. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
   7. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
   8. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling.
   9.  Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
   10. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
   11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
   12. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.
 5. Klachtenregeling
  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. e-mail: winkel@jukki.be
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord.
 6. ODR
  1. In overeenstemming met artikel 14 paragraaf 1-2 verordening van het Europees Parlement en de Raad (EU) nr 524/2013 van 21 mei 2013, zijn we vastbesloten om informatie te plaatsen over het ODR-platform.
  2. Platform ODR ( Online Dispute Resolution) werd opgericht om onafhankelijke, niet-gerechtelijke beslechting van geschillen tussen consumenten en ondernemers via het internet te vergemakkelijken. Deze geschillen hebben betrekking op contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkopen of servicecontracten tussen consumenten uit de Europese Unie en ondernemers en hun bedrijven dat binnen Europese Unie zijn gevestigd.
  3. Consumenten die willen profiteren van de mogelijkheid van een minnelijke regeling van geschillen met betrekking tot online winkelen, kunnen hun klacht indienen bijvoorbeeld via Internet platform ODR van de EU: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.\
  4. Wij zijn niet verplicht en ook niet bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumentenarbitragecommissie.ODR