Privacyverklaring

https://jukki.be/ 

JUKKI respecteert de privacy van bezoekers van onze website en van de online-shop.

De bescherming en het rechtmatig verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens is daarom voor ons een belangrijk punt van zorg.

 • Identiteit van de ondernemer :

Jukki Poland Sp. z oo
Gospodarcza 23C
20-211 Lublin, Polen
BTW-identificatienummer : PL9462701865
winkel@jukki.be 

 • Doel van de gegevensverwerking
 1. Het verstrekken van persoonsgegevens is volledig vrijwillig, maar noodzakelijk voor het plaatsen en afhandelen van een Bestelling.
 2. Wanneer u een bezoek brengt aan de website van JUKKI, bewaart JUKKI verschillende gegevens over u, waaronder ook zogenaamde persoonsgegevens.
 3. Persoonsgegevens in de zin van de GDPR zijn individuele gegevens over de feitelijke of persoonlijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. De persoonsgegevens van de gebruikers die in het kader van dit onlineaanbod worden verwerkt, omvatten in het bijzonder (Uw naam, uw adres, uw e-mailadres en uw telefoonnummer, uw gebruikersnaam en uw versleutelde wachtwoord voor het klantenaccount). 
 4. Overeenkomstig art. 13 van de GDPR informeren wij u hierbij over de rechtsgrondslag voor de door ons uitgevoerde gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet afzonderlijk is vermeld in de gegevensbeschermingsverklaring, wordt de verwerking voor een of meer van de hieronder vermelde doeleinden uitgevoerd op basis van de wettelijke voorschriften die in elk afzonderlijk geval zijn vermeld:
 1. Uitvoering van onze diensten (in het bijzonder voor de uitvoering van contracten) of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, op uw verzoek (art. 6 par. 1 sub b van de GDPR),
 2. Nakoming van een wettelijke verplichting die op ons rust (art. 6 par. 1 sub c van de GDPR),
 3. Bescherming van onze gerechtvaardigde belangen of de gerechtvaardigde belangen van derden (art. 6, par. 1 sub f van de GDPR),

of, indien u ons uw toestemming heeft gegeven, op basis van deze toestemming (art. 6 par. 1 sub a en art. 7 sub f van de GDPR).

 1. Wij beheren pagina’s op de sociale netwerken van Facebook en Instagram (zogenaamde “fanpages”) in samenwerking met Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Californië, 94025, VS (“Facebook”), om te communiceren met volgers (zoals onze klanten en geïnteresseerden) en om informatie te verstrekken over onze producten, wedstrijden en andere promoties.
 2. Wij zullen uw gegevens slechts zolang opslaan als nodig is voor het betreffende doel van verwerking. Wij slaan uw gegevens op voor contractverwerking tot het verstrijken van de wettelijke of eventuele contractuele vrijwarings- en garantierechten. Na het verstrijken van deze termijn bewaren wij de gegevens over de door het handels- en belastingrecht vereiste contractuele verhouding gedurende de wettelijk bepaalde termijnen.

 • Wat zijn uw rechten?
 1. Conform de geldende regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens kunt u:
 1. toegang krijgen tot al uw gegevens (behoudens bepaalde restricties);
 2. uw gegevens rechtzetten of updaten indien deze fout, onvolledig of verouderd zijn
 3. verzoeken om het behoud van uw gegevens
 4. zich verzetten tegen de verwerking van uw gegevens
 5. verzoeken uw gegevens te verwijderen Dit is geen absoluut recht, want we kunnen ertoe gedwongen worden uw persoonsgegevens te bewaren omwille van wettelijke, gegronde of contractuele redenen
 6. verzoeken om een beperkte verwerking van uw gegevens.
 1. Wanneer u een klacht hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke toezichthoudende instantie, de Gegevensbeschermingsautoriteit via: https://www.privacycommission.be/nl/.

 • De ontvangers van de gegevens
 1. De ontvangers van de gegevens van de Koper kunnen entiteiten zijn die in opdracht van de Verkoper de bestelling verwerken en zich bezighouden met de afhandeling ervan: postorderbedrijven, accountantskantoren, leveranciers van goederen, , leveranciers van informaticaoplossingen, bedrijven die betalingsdiensten leveren, bevoegde overheidsinstanties.
 2. Indien wij persoonsgegevens doorgeven aan ontvangers in zogenaamde “derde landen”, d.w.z. landen buiten de Europese Unie (“EU”) of de Europese Economische Ruimte (“EER”), waar een niveau van gegevensbescherming niet gemakkelijk kan worden verondersteld vergelijkbaar te zijn met dat in de EU en waar wij op grond van een wettelijke verplichting niet gemachtigd zijn de gegevens door te geven, zorgen wij ervoor dat het vereiste adequate niveau van gegevensbescherming in het desbetreffende derde land of bij de ontvanger in het derde land wordt gewaarborgd. Dit kan met name het gevolg zijn van een zogenaamde “adequaatheidsbeschikking” van de Europese Commissie, waarin een adequaat niveau van gegevensbescherming voor een specifiek derde land als geheel wordt vastgesteld. Als alternatief kunnen we de gegevensoverdracht baseren op de zogenaamde “EU-standaardcontractclausules” die met een ontvanger zijn overeengekomen of of bindende interne regels voor gegevensbescherming (zogenaamde Binding Corporate Rules).

 • Cookies
 1. Onze website maakt gebruik van cookies, oftewel kleine tekstbestanden die op het eindapparaat worden opgeslagen (bijv. computer, tablet of smartphone). Cookies kunnen door de Website worden afgelezen en dienen hoofdzakelijk tot het optimaliseren van het gebruik van de website en het verzamelen van statistieken.
 2. De Website maakt gebruik van enkele soorten cookies:
 1. sessiecookies, die in het geheugen van je browser worden opgeslagen totdat deze wordt afgesloten,
 2. permanente cookies, die in het geheugen van je browser worden opgeslagen totdat je ze verwijdert,
 3. externe cookies, afkomstig van de leveranciers van analysetools voor onze Website Je leest meer over externe cookies. Wij maken gebruik van de diensten van:

– Google Analytics, geleverd door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA); om het verkeer op de Website te analyseren. Zo ontvangen we statistieken die aantonen hoe jij en anderen gebruik maken van de Website.

– Google Ads, geleverd door przez Google Ireland Ltd. | Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; voor het optimaliseren van weergegeven reclames, remarketing en popularisatie van de Website.

– Facebook.com [cookiebeheerder: Facebook Inc, gevestigd in de VS of Facebook Ireland, gevestigd in Ireland];

 1. Wij delen de gebruikte cookies in twee categorieën in, afhankelijk van hun functie en doel: 
 1. Absoluut noodzakelijke cookies, 
 2. Marketingcookies.
 1. Je kunt je browser zo configureren dat deze het opslaan van cookies op de computer, telefoon of tablet tegenhoudt.
 2. Je kunt cookies verwijderen nadat we ze hebben opgeslagen. Hiervoor kun je gebruik maken van de betreffende functie in de browser, een speciaal programma of een tool van je besturingssysteem. 
 3. Een wijziging van de configuratie van je browser zodanig dat het opslaan van cookies wordt verhinderd of beperkt, kan leiden tot het beperkt functioneren van de Website. Dit kan ook gebeuren wanneer er cookies worden verwijderd tijdens het leveren van bepaalde diensten. Dit betekent dat sommige diensten niet meer beschikbaar zullen zijn zonder cookies.

27.03.2024